Ad

ENERJİ VERİMLİLİĞİ

GES, RES, JES, HES

Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları

secap, sıfır atık, su

YEŞİLE BOYAMA

yeşile boyama

NET SIFIR KARBON

net sıfır karbon
COP21 Paris

GreenTech İzmir, Yeşil Teknolojiler Girişim Hızlandırma Programı

Yeşil teknolojiler ve sürdürülebilirlik alanında faaliyet gösteren startupları hedefleyen ve Ajansımız tarafından bu yıl beşincisi gerçekleştirilecek olan girişim hızlandırma programı GreenTech İzmir 2022 başvuruları başladı.

Bu yılki teması “geri dönüşüm” olarak belirlenen programa tarım ve sanayi atıkları ile evsel atıkların geri dönüşümüne yönelik yenilikçi teknik, teknoloji, proses, malzeme, otomasyon çözümleri, yazılım ve hizmet üreten veya yerlileştiren tüm startuplar başvurabilir.


GREENTECH İZMİR NEDİR?

 Yeşil teknolojiler ve sürdürülebilirlik alanında faaliyet gösteren girişimcilere yönelik bir hızlandırma programı olan Greentech, 2018 yılından beri kurumsal aktörler ve girişimcileri buluşturmaya devam ediyor. Bu yıl beşincisi düzenlenecek olan program kapsamında tarım ve sanayi atıkları ile evsel atıkların geri dönüşümüne yönelik yenilikçi teknik, teknoloji, proses, malzeme, otomasyon çözümleri, yazılım ve hizmet üreten veya yerlileştiren startupların güçlendirilmesi amaçlanıyor.

Geri dönüşüm alanında faaliyet gösteren startuplar 6 haftalık hızlandırma  kampından sonra gerçekleştirilecek Demo Day etkinliğinde projelerini sektördeki kurumsal aktörlere (yerel yönetimler, ilgili özel sektör ve girişim sermayesi temsilcileri) sunacaktır.

GREENTECH İZMİR'e NASIL BAŞVURULUR?

Online olarak yürütülecek programa ülke genelinde faaliyet gösteren startuplar başvuru yapabilecektir. Startupların öncelikli olarak aşağıda belirtilen alanlarda geliştirdikleri ya da yerlileştirdikleri ürün ve hizmetleri kapsayan projeleri ile başvuru yapmaları beklenmektedir:

Evsel atıklar

 • Kaynağında ayrıştırma, toplama, taşıma (ölçme ve takip teknik/teknoloji ve sistemleri) ve işleme
 • Geri kazanım ve geri dönüşüm
 • Organik atıkların ayrıştırılması ve değerlendirilmesi (kompost, biyogaz vb. )
 • Karışık toplanan atıkların ayrıştırılması ve geri kazanımı
 • Çöp gazı/arıtma çamurundan enerji üretimi
 • Arıtma çamurlarının yönetimi
 • Deniz atıklarının toplanması ve bertarafı
 • Özel atıkların (ömrünü tamamlamış lastikler, atık pil ve aküler, elektronik atıklar, bitkisel ve madeni yağlar) geri kazanımı, geri dönüşümü ve bertarafı
 • Koku yönetimi

Sanayi atıkları

 • Kaynağında ayrıştırma, toplama, taşıma (ölçme ve takip teknik/tekloloji ve sistemleri) ve işleme
 • Atıklardan alternatif hammadde/ biyoyakıt üretimi
 • Gıda, kâğıt, plastik, geri dönüşüm sektörleri öncelikli olmak üzere sanayi atıklarının geri dönüşümü
 • Çevre duyarlı tehlikeli atık bertarafı
 • Endüstriyel simbiyoz uygulamaları
 • Atıksu geri kazanımı ve yeniden kullanımı

 Tarım atıkları

 • Atıklardan alternatif hammadde üretimi
 • Tarımsal kimyasal ambalaj atıklarının toplanması, taşınması, geri dönüşümü ve bertarafı
 • Kirletilmiş toprak ve su kaynaklarının iyileştirilmesi


ABOUT GREENTECH İZMİR

 Greentech is an acceleration program addressing entrepreneurs in green technologies and sustainability and has brought together corporate actors and entrepreneurs since 2018. The fifth rerun of the program this year aims to strengthen startups that produce or localize innovative techniques, technology, processes, materials, automation solutions, software, or services for the recycling of agricultural, industrial, and domestic waste.

Startups operating in recycling will participate in an 6 week acceleration camp, which will be followed by a Demo Day event where they will have the opportunity to present their projects to corporate actors (local administrations, representatives from the private sector, and venture capital investors).

The program will be online and available to startups from all around the country. Startups are to apply with projects addressing goods or services that they developed or localized primarily in the following areas:

Domestic waste

 • Sorting waste at the source, collecting, transporting (measurement and tracking techniques, technologies and systems), and processing
 • Recovery and recycling
 • Sorting and recovering organic waste (compost, biogas, etc.)
 • Sorting and recovering waste collected in a mixture
 • Generating power from landfill gas/sewage sludge
 • Sewage sludge management
 • Collecting and disposing of marine pollution
 • Recovering, recycling, or disposing of special wastes (expired tires, waste cells or car batteries, electronic waste, vegetative or mineral oils)
 • Odor control

 Industrial waste

 • Sorting waste at the source, collecting, transporting (measurement and tracking techniques, technologies and systems), and processing
 • Producing alternative raw materials/biofuel from waste
 • Recycling industrial waste with a priority in food, paper, plastic, and recycling industries
 • Eco-friendly hazardous waste disposal
 • Industrial symbiosis practices
 • Waste water recycling and recovery

 Agricultural waste

 • Producing alternative raw materials from waste
 • Collecting, transporting, recycling, and disposing of agrochemical packaging waste
 • Rehabilitating polluted soil and water resources


BAŞVURU KRİTERLERİ

Startup Faaliyet Alanı

Türkiye’de tarım ve sanayi atıkları ile evsel atıkların geri dönüşümüne yönelik yenilikçi teknik, teknoloji, proses, malzeme, otomasyon çözümleri, yazılım ve hizmet üreten veya yerlileştiren startuplar

Startup Aşaması

 • Prototip Aşaması
 • Erken Ticarileşme Aşaması
 • Olgunluk Aşaması


APPLICATION CRITERIA

 Activity Area

Turkish startups that produce or localize innovative techniques, technology, processes, materials, automation solutions, software or services for the recycling of agricultural, industrial, and domestic waste

Startup Phase

 • Prototype Phase
 • Early stage of commercialization
 • Maturity Stage

NEDEN KATILMALI?

 Startuplar

 • Pazara ve ürüne ilişkin teknik geri bildirim
 • Müşteri ve pazar doğrulama
 • Ar-Ge işbirliği fırsatları
 • Potansiyel müşteriler ile bir araya gelmek
 • Yatırım ve satış imkanları

Kurumsal Aktörler

 • İnovatif proje ve iş fikirleri ile tanışmak
 • Sektör içindeki yenilikleri açık inovasyon ve işbirlikleri ile hızlandırmak
 • Sürdürülebilirliğe ve Türkiye’de yeşil teknolojiler sektörünün gelişimine katkı sağlamak

WHY ATTEND?

 Startups

 • Technical feedback on your product and the market
 • Customer and market validation
 • Possibilities of R&D collaborations
 • Meet your potential customers
 • Investment possibilities

Institutional/Corporate Actors

 •  To access new ideas and pioneering projects
 • Accelerate the innovations within sector by open innovation and collaboration
 • To contribute to the growth of green technologies and sustainablity in Türkiye.


TAKVİM | CALENDAR

Başvurular (Applications): 3 – 31 Ekim | 3 – 31 October 2022 

——

Online Hazırlık Kampı (Boot Camp)4 Kasım – 16 Aralık | 4 November – 16 December 2022

——

Startup – Kurumsal Aktör Buluşma Günü (Demo Day): 21 Aralık | 21 December 2022

——

Başvuru için:  https://techin2b.com/events/greentech-zmir-2022-yesil-teknolojiler-girisim-hizlandirma-programi-basvuru-fo?Id=335

Psikolojide Çevre ve İklim Değişikliği Çalışmaları Sempozyumu

Sempozyum Çağrı Metni Şöyle:

Psikolojinin farklı alt disiplinlerinin sunduğu geniş perspektiften hareketle, çevre ve iklim değişikliği alanında çalışmalar yürüten akademisyenler, lisansüstü öğrenciler ve uygulayıcıları bir araya getirerek söz konusu çalışma alanındaki araştırmaların tartışılması, çoğaltılması ve yaygınlaştırılmasını amaçlayan Psikolojide Çevre ve İklim Değişikliği Çalışmaları Sempozyumu Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Psikoloji Bölümü bünyesinde bulunan Çevre Psikolojisi Araştırma Grubu (ENVIPSY) ev sahipliğinde 26-27 Kasım 2022 tarihinde çevrim içi olarak gerçekleştirilecektir.  

Ağırlıklı olarak çevre davranışı, iklim değişikliği, insan ve insan dışı doğa arasındaki karşılıklı ilişkileri odağına alan sempozyumda tartışılması amaçlanan başlıklar aşağıda sıralanmıştır. Bununla birlikte sempozyum temasıyla ilişkili olmak üzere farklı konulardaki çalışmalarla da başvuru yapılabilir. / Sempozyuma katılabilir.


 • Çevrecilik/Çevre Yanlısı Tutum ve Davranışlar  
 • Çevresel Adalet/İklim Adaleti 
 • Çevreye Zarar Veren Davranışlar
 • İklim Değişikliğine İlişkin Tutum ve İdeolojiler 
 • Eko-Anksiyete/İklim Değişikliği Anksiyetesi 
 • İnsan ve İnsan Dışı Doğa Arasındaki Etkileşim 
 • Doğal ve Kentsel Yeşil Alanların Yoksunluğu
 • İnsan Gelişimi ve Doğa 
 • Doğanın Onarıcı Etkileri 
 • Çevre Davranışının Ahlaki Temelleri 
 • Ekolojik İkilemler  
 • Psikolojik Açıdan Türcülük 
 • Metodoloji Tartışmaları 
 •  


Ufuk Avrupa Projeleri Nedir? Ne Değildir?

Ufuk Avrupa programı hakkında -kamuda proje alanında çalışmaya başlayanlarca- çoook sorulan bir soruyu cevaplamak istedim. Eski adıyla ufuk2020 - horizon2020, IPA III, 2021-2027 dönemi adıyla Ufuk Avrupa projecilik dünyasının zirvesi sayılabilir. AB projesi olması ve yüksek bütçeli olması evet herkesi cezbediyor. Hem havalı, hem de özellikle belediyeler için çok cazip bütçe geliyor. Proje hazırlama alanında yeni yeni çalışan arkadaşlarım - büyüklerim de yükseği hedefliyoruz biz gibi düşünerek bu yola başvuruyorlar. 

Ancak unutulan bir konu var ki, proje = ekip işi. Tek kişi ile olacak mevzu değil. Ekip de yetmiyor hatta kurumun proje kültürü yerleşmiş olması gerekiyor. 

Hadi bizi Avrupa'ya gezdirmeye götür diyenlerin olayı kavraması gerekiyor. 

Avrupa Birliği projeleri hata götürmez. Bir çok kriteri var. Uygun yapmadığınız yada yaptıramadığınız faaliyetlerde bütçe ödenmez, cebinizden çıkar. Herkes proje kabul edilene kadar koşturur ancak sözleşmeler imzalandığında zoru görenler kaçışmaya başlayabilir. Süreli, bütçeli, kriterleri çok. 

He bu yapılamaz mı demek hayır tabi ki sadece gerçekçi olmak lazım. Eğer liderlik edebilecek biri olup, proje yazma, yürütme ve raporlama tecrübesi varsa ve başvurucu kurumun, proje kültürü varsa, proje ortaklarınız ve iştirakçileriniz ile iletişiminiz güçlü yani proje ekosistemi daha basit projelerle oluşmuş ve güçlü ise işte uygun başvuran sizsiniz :) 

ÖZETLE, önce daha basit projelerle biraz etrafınıza bu proje kültürünü yaymanız gerekiyor. Yada tecrübeliler ile iletişiminizi güçlü tutarak önce onların projesinde ortak, iştirakçi olmanız gerekiyor. Selamlar saygılar.

Çatıda GES Etüdü Nasıl Yapılır? (Resimli Anlatım)

1) Öncelikle hızlı bir etüt için İşverenden istenilecek ivedi evraklar alınmalıdır.

Evraklar:

a) Mimari Proje b) Son 12 aylık elektrik faturası

2) Çatıya çıkmadan önce YG odasına gidip tespitlerde bulunmalıdır. Nedir bunlar ? 

a) Trafo gücü nedir? b) YG Hücre tipleri nedir ? 

Eğer bir otoprodüktör hücre gerekecekse (ki bazı dağıtım şirketleri bunu istemekte) bu hücrenin konulabilmesi için yeterli alan var mıdır? 

c) Ölçü hücresindeki akım ve gerilim trafo oranları nelerdir? (iki adet çift yönlü sayaç konulması halinde çift sekonder akım trafosu gerekecektir. Kısacası hem akım trafosu hem de gerilim trafosunun en az çift sekonder olması gerekir. 

d) Ana dağıtım panosundaki TMŞ değeri nedir? (Bağlantı yapılabilmesi için 4 kutuplu olması şartı aranıyor.) Bunların hepsinin resimlenerek kayda alınması gerekir.

3) GES yapılacak fabrika veya tesisin telefon ile uydudan konumunu alın. Daha sonra, olması gereken, bir drone ile çatının komple bir bütün olarak fotoğraflarının çekilmesidir. Varsa gölge oluşturacak engeller (baca, silo, parapet, ağaç, yan bina...) onları da ayrıca fotoğraf çekin. Bazen bacalardan çıkan toz ve is gibi kirlilik oluşturan yerleri tespit edin veya buraya panel yerleştirmeyin.

4) Sonrasında çatıya çıkın. Çatıya çıkarken dikkat edin çünkü bazen forklift ile çıkmak zorunda kalabilirsiniz.

Çatıda : 

a) Hadve aralıklarını ölçün. 

b) Tepedeki birleşim yerinin genişliğini ölçün. Burası genelde yürüyüş yolu olarak kullanılmakta. 

c) Çatının ve çatıların eğimini ölçün. (Genelde telefon ile ölçülüyor ancak bazen yanlış ölçülebiliyor. Dolayısıyla açı ölçerli bir lazermetre almanızda yarar var. Hem uzunluk hem de açı ölçüyor) 

d) Baca ,silo, ağaç, yan bina gibi gölge oluşturacak yapıların en ve boylarını ölçün. 

e) Tesisi aydınlatmak amacıyla çatıya polikarbon çatı malzemesi koyuluyor. Bunun da yine en ve boyunu ölçün. Ayrıca polikarbon üzerinde asla yürümeye çalışmayın, Çünkü bastığınız an kırılıp yere düşme olasılığınız var ki böyle kazalar oldu.

f) Yukarıda saydıklarımızı ayrıca resimleyin, çünkü lazım olacak.

5) İnverter odasını İşveren ile beraber belirleyin. İnverter odası bağlantı yapılacağı trafo ADP odasının yakınına konulmasında özellikle maddi olarak yarar var. Bunun yanında çatıdan DC kabloları ineceğiniz yeri de mutlaka görün. İnverter odası DC kabloların indiği yere (bina tarafına) konulabiliyorsa ne ala.

6) Drone ile çektiğiniz kuşbakışı resimde inverter odası, trafo postası ve kablo güzergahlarını paint yardımıyla çizin. Aralarındaki mesafeyi de buraya yazın.

7) Tüm bunlar bittikten sonra tüm verilerinizi 3boyutlu grafik programında çizerek projeyi görme vakti.

EK BİLGİLER:

+ Çatı üzerinde çatı bitim noktası itibari ile kuzeyde kalan yükseklikleri dikkate almanıza gerek yok bazen kuzey olarak son noktada onlarda klima dış ünitesi HAVALANDIRMA borusu fan çıkışları olabiliyor veya parapet kuzey tarafta ise hiç önemi yoktur.

+ Mevcut yapıya ek yük geleceği için deprem performans analizi de gerekecektir. 

+ Yapı çatısına yıl boyunca gelen güneş açısı ve enerji değerlerini kontur grafiği şeklinde Revit aracılığıyla da alabilirsiniz.


İklim Değişikliğinde 1.5 Derece Nedir?

Neden 1.5 Derecede Israrcıyız?

IPCC’nin hazırladığı 1,5 Derece Küresel Isınma Raporu, hükümetler tarafından imzalandı. Buna göre sera gazı emisyonları mevcut şekilde devam ederse, küresel ısınma 2030-2052 yılları arasında 1.5 dereceyi geçecek.

Peki ya sonra ne olacak?

• Deniz seviyesi yükselecek ve bu yaklaşık 11,7 trilyon dolar zarara yol açacak,

• Küresel ölçekte, hayvancılıkta %10 kayıp yaşanacak,

• Dünyanın yarısından fazlası öldürücü sıcaklıklara maruz kalacak.


Doğa kendi normalini arayacak ve bu sefer biz ona uyum sağlamaya çalışacağız. Tüm bunların yaşanmaması için bugünden uyum sağlamanın faydası var, zararı yok.

Her güne, doğanın bize verdiği değişim fırsatını fark ederek başlasak nasıl olurdu?

#bibuçuktakalsın Küresel ısınma 1.5 derecede kalsın!


Küresel İklim Değişikliğine Genel Bakış

İklim değişikliği günümüzde üzerinde çok tartışılan ve etkilerini her geçen gün hissettiğimiz bir durumdur. İklim kısaca bir bölge veya ülkedeki uzun yıllar hava durumunun ortalaması olarak adlandırılabilir. Yani o bölgedeki hava olaylarının genel davranışı hakkında bizlere bir çerçeve sunmaktadır. İklim değişikliği ise iklimdeki süre gelen değişiklikler olarak tanımlanabilir. 
Belirli bir bölgede, iklimde devam eden değişimlerin söz konusu olması iklim değişikliğinin varlığını kanıtlamaktadır. Çeşitli parametrelerin uzun dönem verilerine bakarak gerçekleşen bu değişimi gözler önüne sermek mümkündür. Araştırmacıların, organizasyonların ve kuruluşların iklim alandaki çalışmaları yaşanan değişimleri açıkça göstermektedir. 

Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) tarafından gözlemlenen, küresel yüzey sıcaklığı, deniz seviyesi, Arktik Denizi’ndeki buzulların içeriği gibi parametreler iklim değişikliğinin etkilerini kamuoyuna sunmaktadır. Bu kayıtlara göre, 1951-1980 yılları arasındaki uzun dönem ortalamaları baz alınarak, küresel yüzey sıcaklık ortalamalarındaki değişimler Şekil 1’de yer verilmiştir. En sıcak yıllar, 1998 yılı haricinde geçtiğimiz 20 yılda yaşanmıştır. Bu durumda, 2000’li yıllardan itibaren küresel yüzey ortalama sıcaklıklarında rekor seviyelerde artışlar gözlenmiştir.  
 
Şekil 1. Küresel yüzey sıcaklıklarındaki değişimler (1880-2020 dönemi/ 1951-1980 uzun dönem ortalama sıcaklıkları baz alınmıştır.) 


İklim değişikliği etkilerine bir diğer önemli gösterge, küresel deniz seviyesindeki değişimlerdir. Bu değişimler (Şekil 2 ) eriyen buzul tabakaları ve bu tabakalardan eklenen su ve deniz suyunun ısındıkça genleşmesinden meydana gelmektedir. Kıyı gelgit ve uydu verilerinden elde edilen grafik, 1900’lü yıllardan başlayıp 2018 yılına kadar deniz seviyesinde değişimi göstermektedir. Artı (+)simgesi ile gösterilen faktörler deniz seviyesine katkı sağlarken, eksi(-) simgesi ile gösterilenler deniz seviyesinde azalmalara neden olmaktadır. Bu faktörler deniz seviyesini etkiledikleri anda belirlenmektedir. 
 

Şekil 2.  Küresel Deniz Seviyesi Değişimi (1900-2018) (NASA)

Ayrıca 1993 yılından günümüze uzanan dönemde uydular tarafından kayıt altına alınan deniz seviyesi değişimine(mm) Şekil 3’te yer verilmiştir. Deniz yüksekliği değişimi 101.2 mm olarak kayıt edilmiştir.
Şekil 3. Deniz seviyesindeki değişimler(mm) (1993-Günümüz)

Bunlara ek olarak iklim değişikliği etkileri Arktik Denizi buzullarında açıkça görülmektedir. Arktik’teki buzullar her yıl eylül ayında minimum alana ulaşmaktadır. Bu buzulların, 1981-2010 yılları uzun dönem ortalama genişliğine kıyasla, her on yılda %13 oranında küçülme görülmüştür. Şekil 4’te verilen grafik her yıl eylül ayında yapılan gözlemlerin günlük ortalaması şeklindedir. 
Şekil 4. Arktik deniz buzunun her yıl eylül ayındaki alanı 


Kaynak: https://climate.nasa.gov/

Kuraklığın Küresel Boyutu - Güncel

Dünya medyası geçen hafta tuhaf bir şekilde Finlandiya Başbakanı Sanna Marin'in dans etme alışkanlıklarıyla meşgul olurken, devam eden küresel kuraklık ve diğer aşırı hava olayları geniş ölçüde eksik rapor edildi.

İklim krizinin körüklediği aşırı hava olayları artık her kıtayı ve milyonlarca insanın hayatını ve geçim kaynaklarını etkiliyor. 

Sadece birkaç örnek:

• Avrupa'daki kuraklık, şu anda kıtanın üçte ikisini etkileyerek 500 yılın en kötü kuraklığı olduğu belirtiliyor.

• Çin, benzeri görülmemiş 70 günlük sıcak hava dalgası yaşıyor.

• Afrika, 10 milyon çocuğu etkileyen onlarca yıldır iklimle ilgili en kötü acil durumla karşı karşıya.

• ABD'de aşırı kuraklıklar çiftçileri kendi mahsullerini yok etmeye ve hayvanlarını satmaya itiyor.

• Afganistan'da su kıtlığı ve kuraklıktan mahvolan mahsuller milyonlarca insani yardıma muhtaç hale getirdi.

• Pakistan'da yaşanan sel baskınlarında 33 milyondan fazla insan yerinden edildi ve 1000'den fazla kişi öldü.

• Kuzey Kutbu'ndaki Svalbard takımadaları , dünyanın geri kalanından yedi kat daha hızlı ısınarak geçim kaynaklarını etkiliyor ve buzulların yok olmasına neden oluyor. Bölgede yakın zamanda yapılan keşif gezisinde üzücü tablolar görülüyor.Tüm bu aşırı iklim olayları, sırayla küresel bir enerji krizine neden oluyor. Sadece Avrupa'da bu yıl, su varlığı yüzde 20 azaldı. Aynı zamanda, su reaktörlerini soğutmak için kullanılan su  çok sıcak olduğu için nükleer santraller kapatılıyor.

Bunun yanında enerji kaynakları tükenirken, klima ve sulama gibi ihtiyaçlara talep artıyor. Bu olay silsilesi, hükümetlerimiz tarafından sübvanse edilen, gezegene zarar veren petrol gibi fosil yakıtların kullanımının artmasına neden oluyor.

Daha umutlu olan kısım da, bazı siyasi liderler bize çözümlerin var olduğunu gösteren önemli bir #İklimEylemi gerçekleştiriyor. 

Bu hafta Fransa'nın fosil yakıt reklamlarını yasaklayan ilk Avrupa ülkesi olduğunu ve Kaliforniya'nın 2035 yılına kadar benzinli arabaları yasakladığını ilan ettiğini güncel olarak gördük.

Çözüm işbirliğinde. İklim Okulu olarak yenilikçi girişimlerden ve iklim, çevre ve enerji eksenli projelerde sizleri bilgilendiriyoruz. Bunda senin oynaman gereken bir rol var. Bugünden itibaren, iklim okulunun hesaplarını takip ederek destek verebilirsiniz.

e-posta: iklimokulu@yandex.com

#birbuçuktakalsın Küresel ısınma 1.5 derecede kalsın!
© www.iklimokulu.com @suleymancetinx